Spa
Traditional Thai Massage
¹Ç´á¼¹ä·Â
60 mins : 350 Baht
90 mins : 500 Baht
120 mins : 650(550*) Baht


Thai Herbal Compress
¹Ç´»ÃФº

90 mins : 700 Baht
120 mins : 800 Baht


Head, Neck & Shoulder
¹Ç´ÈÕÃÉÐ ¤Í äËÅè

60 mins : 400 Baht
90 mins : 550 Baht
120 mins : 600 Baht


Sport Therapy Massage
¹Ç´¹éÓÁѹ à¹é¹¤ÅÒ¡ÅéÒÁà¹×éÍ

60 mins : 900 Baht
90 mins : 1,150(1,000 *) Baht
120 mins : 1,400 Baht


Thai Oil Massage
¹Ç´ä·Â»ÃÐÂØ¡µì

60 mins : 500 Baht
90 mins : 700 Baht
120 mins : 1,000(850*) Baht


Aroma Therapy Oil Massage
¹Ç´¹éÓÁѹÍâÃÁÒ

60 mins : 900 Baht
90 mins : 1,150(1,000*) Baht
120 mins : 1,400 Baht

Aroma Therapy Warm Oil Massage
¹Ç´¹éÓÁѹÍØè¹ÍâÃÁèÒ

60 mins : 1,000 Baht
90 mins : 1,200 Baht
120 mins : 1,500(1,400*) Baht

Oil Massage with Thai herbal
compress**
¹Ç´ÍâÃÁèҡѺÅÙ¡»ÃФº**

60 mins : 1,000 Baht
90 mins : 1,200 Baht
120 mins : 1,500(1,400*) Baht

Maharani Indian Massage
¹Ç´ÍâÃÁèÒ/áÅйǴÈÃÕÉдéǹéÓÁѹÍØè¹

90 mins : 1,400 Baht
120 mins : 1,600(1,400*) Baht


Foot Massage by the waterfalls
¹Ç´½èÒà·éÒ

60 mins : 350 Baht
90 mins : 550 Baht
120 mins : 700 Baht


:: Massage Description >>
Brigthening & Anti-aging Treatment
·ÃÕ·àÁé¹·ì¹Ç´Ë¹éÒà¾×èͼÔÇ˹éÒ¢ÒÇãÊáÅÐ
µè͵éÒ¹ÃÔéÇÃÍÂ

1,500 Baht
Herbal compress  for an additional charge of 250 baht (2 compresses)

:: Facial Treatment Description >>
Body Mask
¾Í¡µÑÇ

60 mins : 800 Baht

Body Polish
¢Ñ´¼ÔÇ

60 mins : 800 Baht

Body Polish and Body Mask
¢Ñ´¼ÔÇ áÅÐ ¾Í¡µÑÇ

120 mins : 1,500(1,200*) Baht

Golden Body Scrub +
Golden Oil Massage
¢Ñ´¼ÔÇʤÃÑ»·Í§¤Ó+ ¹Ç´¹éÓÁѹÍâÃÁèҷͧ¤Ó

90 mins : 2,000(1,500*) Baht
120 mins : 2,400(2,000*) Baht


Walnut or Pearl Body Scrub +
Steam + Oil Massage**
¢Ñ´¼ÔÇ´éÇÂàÁç´ÇÍŹѷËÃ×ͼ§ÁØ¡+
ͺ¼ÔÇ´éÇÂä͹éÓ + ¹Ç´¹éÓÁѹÍâÃÁèÒ
**
120 mins : 3,200(2,800*) Baht

:: Body Treatment Description >>
     
Remark:  * Membership price  ** Highly recommended