Facial Treatments

SKIN ANTI-AGEING & BRIGHTENING FACIAL :
¡ÃЪѺ¼ÔÇãËé˹éÒÊ´ãÊ

A unique therapy designed for all skin types including sensitive skins. Combining Asian botanical remedies with traditional application techniques, this anti-aging skin treatment is the ultimate healing and nourishing facial skin care. Incorporating a traditional Thai herbal poultice, specialized facial massage with a reformulated skin care products to promote a whiter, nourished and radiant skin!

1. (Anti-AA) Instant Eye and Lip Makeup Remover
2. (Anti-AA) Jasmine Cleansing Milk Lotion
3. (Whitening)  Pearl Awakening Face Reviver Scrub
4. (Anti-AA) Jasmine Facial Toner
5. (Whitening) Pearl Facial Massage Cream
6. (Anti-AA) Jasmine Hydrating Gel Masque
7. (Whientening) Pearl Moisturizing Cream


Cleanse:
Instant Eye and Lip Make Up Remover
  Exfoliate:
Thai Herbal Facial Compress

Make-up removal has never been so effortless with our Instant Eye and Lip Make-Up Remover! Soothing Rose Flower Water makes sure your skin is treated with the utmost care as moisturizing Olive and Jojoba provide immediate nourishment and Olive Fruit Oil is an emollient and moisturizer. It is a natural antioxidant and is an excellent moisturizing and conditioning agent.

Jasmine Cleansing Milk Lotion
Not only effective in swiftly removing make-up, deeply nourishing Jasmine additionally moisturizes your complexion and fresh tropical fruit extracts keep it revitalized and youthful. Couple with papaya Fruit Extract it refreshes and moisturizes the skin, and its natural AHA content helps boost the regenerating of skin cells, revealing new, clear and radiant skin.

 

Harness the healing power of herbs with our Thai Herbal Facial Compress. Traditional Thai herbs such as Prai, Aloe Vera and Turmeric work together with fruity Mangosteen and Tamarind to bring forth healthier, more radiant skin.  Nevertheless, with White Clay that is a natural clay from France that activates the immune system and helps the healing process with its absorbent and stimulating nature.

Jasmine Awakening Face Reviver Scrub   
                  
Capture true renewal and return to radiance with our Jasmine Awakening Face Reviver Scrub. Exfoliating Apricot Seed gently removes dead skin cells as AHA-rich Tropical Fruit Extracts refresh your complexion. Brightening Pearl and Vitamin B3 naturally lighten the skin and together with Giant Kelp Extract return youthfulness to your skin.


Tone:
Jasmine Facial Toner
  Firm:
Pearl Facial Massage Cream

To brightening the complexion and purifying the skin, do away with impurities and keep your face flawless with our delicate Jasmine Facial Toner. While the aroma of Jasmine soothes and relaxes, excess oil is deftly stripped away and your pores are tightened. To round it all off, AHA-rich tropical fruit extracts make sure your complexion shines.

 

Luxuriate in a newfound glow with our Pearl Facial Massage Cream. Harness the luminescence of undersea pearls for yourself as Pearl Extract refines and brightens. A flourish of vivacious Lemon invigorates, while anti-oxidant Green Tea and nourishing Sesame keep your complexion protected and supple.


Treat:
Jasmine Hydrating Masque
  Moisturize:
Pearl Moisturizing Cream

Give yourself the gift of a glowing complexion free of impurities with our Jasmine Hydrating Gel Mask. Antiseptic green clay from France soothes and heals the skin as delicate floral scents act as a balm on your soul. A Hydroxyethyl Urea is a highly effective moisturizer with a pleasant feel and ease of application.

 

 

Treat your skin like the treasure it is and enjoy resplendent radiance with our Pearl Moisturizing Cream. The bright scent of Lemon delights your senses while Aloe Vera moisturizes and Pearl extracts enriches, adding lustrous glow to your complexion. Also with Pueraria Mirifica Root Extract an antioxidant rich in phytoestrogen that also firms the skin.Cleanse:
Instant Eye and Lip Make Up Remover
  Exfoliate:
Thai Herbal Facial Compress

“Easily removes make-up; soothing the skin”
àªç´à¤Ã×èͧÊÓÍÒ§·Õèà»Å×Í¡µÒáÅÐÃÔÁ½Õ»Ò¡à»ç¹¢Ñ鹵͹·ÕèÅÐàÍÕ´Íè͹
´éǼÅÔµÀѳ±ìÍÔ¹Êáµ¹·ìÍÒ á͹´ì àÁ¤ÍѾ ÃÕÁÙ¿àÇÍÃì ·Õè»ÃСͺ
´éÇÂÊÒÃÊ¡Ñ´¨Ò¡´Í¡¡ØËÅÒº·Õè¨Ðà¢éÒ价йض¹ÍÁ¼ÔÇ·Õèà»Å×Í¡µÒ
áÅÐáÅÐÃÔÁ½Õ»Ò¡ÍÂèÒ§Íè͹â¹áÅÐÂѧÁÕ¹éÓÁѹ¨Ò¡¼Å¢Í§âÍÅÔ¿ÇìáÅÐ
â¨â¨éºÒ¨Ð·ÓãËé¼ÔǺÃÔàdz¹Ñé¹¹ØèÁ¹ÇÅáÅЪØèÁª×è¹ Êèǹ¼ÊÁ·Ñé§ËÁ´¹Õé
à»ç¹ÊÒõè͵éҹ͹ØÁÙÅÍÔÊÃзÕèä´é¨Ò¡¸ÃÃÁªÒµÔÍÂèÒ§á·é¨ÃÔ§·Õè¨ÐªèÇÂ
·Ñé§àªç´à¤Ã×èͧÊÓÍÒ§ËÃ×ÍÊÔè§Ê¡»Ã¡·ÕèàÅç¡·ÕèÊØ´ãËéÍ͡仾ÃéÍÁ¶¹ÍÁ
¼ÔǢͧ¤Ø³ÍÂèÒ§´ÕàÅÔÈä»ã¹µÑÇ

Jasmine Cleansing Milk Lotion
äÁèãªèá¤èà¾Õ§ãËé»ÃÐÊÔ·¸ÔìÀҾ㹡ÒÃàªç´à¤Ã×èͧÊÓÍÒ§º¹¼ÔÇ˹éÒ
à·èÒ¹Ñé¹áµè ¨ÑÊÁÔ¹ ¤ÅÕ¹«Ô觤ìÁÔŤìâŪÑ蹨кÓÃاÅÖ¡ÊÙèªÑé¹¼ÔÇ´éÇÂ
ÁÍÂà¨ÍÃìäôìà«ÍÃì·ÕèÁÒ¨Ò¡¤Ø³¤èҢͧ¨ÑÊÁÔ¹áÅФÇÒÁÊ´ª×蹢ͧ
ÊÒÃÊ¡Ñ´¨Ò¡·Ã;ԤÑÅ¿ÃØêµÊìàªè¹à»Å×Í¡ÊéÁ·ÕèãËé»ÃÐ⪹ì㹡ÒÃ
µè͵éÒ¹ÊÒÃ͹ØÁÙÅÍÔÊÃÐ ¾ÃéÍÁ´éÇÂÊÒÃÊ¡Ñ´¨Ò¡ÁÐÅСͷÕè¨Ð·ÓãËé
¤Ø³ÃÙéÊÖ¡Ê´ª×è¹áÅФس¤èÒ¨Ò¡ AHA¨Ò¡¸ÃÃÁªÒµÔ·Õè¨ÐªèÇ¿×鹿ټÔÇ
¢Í§¤Ø³¶Ö§ÃдѺà«ÅÅì¼ÔÇ·ÓãËé¼ÔÇ¡ÅѺÁÒ´ÙÍè͹àÂÒÇì à¼Â¼ÔÇãËÁè
·Õè´Ùà»Å觻ÃСÒÂáÅСÃШèÒ§ãÊ
 

“Improving the skin; calming the mind”
»Ã¹¹ÔºÑµÔ¼ÔÇ´éǾÅѧ¨Ò¡ÊÁعä¾Ãã¹ÅÙ¡»ÃФº¢¹Ò´¾ÔàÈÉ·Ó¢Öé¹à©¾ÒÐ
ÊÓËÃѺÅÙ¡»ÃФºÍØè¹æ¨Ð¤èÍÂæ¹Ç´ä»·ÑèǺÃÔàdzãºË¹éÒÍÂèÒ§¹ÔèÁ¹ÇÅ
«Öè§ã¹ÅÙ¡»ÃФº¨Ð»ÃСͺ´éÇÂÊÁعä¾Ãä·Â·ÕèÁդس¤èÒµèÒ§æàªè¹ä¾Ã
ÇèÒ¹ËÒ§áÅТÁÔé¹·Õè¨Ð·Ó§Ò¹ÃèÇÁ¡Ñ¹¾ÃéÍÁ´éÇÂÊÒèҡà»Å×Í¡Áѧ¤Ø´Ê¡Ñ´
áÅÐÁТÒÁ·Õè¨ÐãËé¼ÔÇ˹éҢͧ¤Ø³ÁÕÊØ¢ÀÒ¾´Õ´Ùà»Å觻ÅÑè§ÂÔ觢Öé¹ÂÔè§ä»¡ÇèÒ
¹Ñé¹ÂѧÁÕâ¤Å¹¢ÒǨҡ¸ÃÃÁªÒµÔ·ÕèºÃÔÊØ·¸Ôì¨Ò¡»ÃÐà·È½ÃÑè§àÈʨÐà¢éÒä»
ªèÇ¡ÃеØé¹ÃкºÀÙÁÔ¤ØéÁ¡Ñ¹¢Í§¼ÔÇáÅÐÃÑ¡ÉÒ¡Ãкǹ¡Òáѡà¡çº¹éӢͧ
¼ÔÇãËé¼ÔÇÂѧ¤§¤ÇÒÁªØèÁª×è¹


Jasmine Awakening Face Reviver Scrub   
                  
“Capture true renewal and return to radiance “
ÁÕÊèǹ¼ÊÁ¢Í§á;¾ÃԤ͵·Õè¨ÐªèÇ¢Ѵ¼ÔÇÍÂèÒ§¹ØèÁ¹ÇÅ·ÓãËéà«ÅÅì¼ÔÇ·Õè
µÒÂáÅéÇËÅØ´Í͡仾ÃéÍÁ´éÇÂÊÒÃÊ¡Ñ´¨Ò¡¨ÑÊÁÔ¹·Õè¨Ð·ÓãËé¼ÔǢͧ¤Ø³
ÃÙéÊÖ¡Ê´ª×è¹áÅÐÁÕÊÒÃÊ¡Ñ´¨Ò¡ÊÒËÃèÒ·ÐàÅÊÕ¹éÓµÒÅ·Õè´éǤس¤èҢͧ
áÃè¸ÒµØªèÇÂãËé¼ÔǢͧ¤Ø³¡ÅѺÁÒ´ÙÍè͹àÂÒÇìÍÕ¡¤ÃÑé§


Tone:
Jasmine Facial Toner
  Firm:
Pearl Facial Massage Cream

“Brightening the complexion; purifying the skin”               
¢¨Ñ´ÊÔè§Ê¡»Ã¡·ÕèÍÂÙ躹ãºË¹éÒ ãËé¼ÔÇ˹éҢͧ¤Ø³¡ÅѺÁÒÊÐÍÒ´
ÍÂèÒ§äÃé·ÕèµÔ´éǨÑÊÁÔ¹à¿àªÕèÂÅâ·¹à¹ÍÃì¢Í§àÃÒªèÇ¢¨Ñ´¹éÓÁѹÊèǹ
à¡Ô¹º¹ãºË¹éÒÍÍ¡ä»ÍÂèÒ§§èÒ´Ò¾ÃéÍÁªèÇÂãËéÃÙ¢ØÁ¢¹º¹ãº
˹éÒ¡ÃЪѺÂÔ觢Öé¹ ã¹¢³Ð·Õè¡ÅÔè¹ËÍÁ¨ÑÊÁÔ¹ÍâÃÁèҨЪèÇÂãËé¤Ø³
ÃÙéÊÖ¡¼è͹¤ÅÒ áÅдéÇÂÊÒÃÊ¡Ñ´¨Ò¡·Ã;ԤÑÅ¿ÃØêµà¾×èÍãËéá¹èã¨
ÇèÒ¼ÔǢͧ¤Ø³¨Ð¢ÒÇ¡ÃШèÒ§ãÊ

 

 

“Luxuriate in a newfound glow with our Pearl Facial Massage
Cream”
ÁÒºÓÃا¼ÔÇ˹éÒ´éÇ¡ÒùǴ˹éÒÍÂèÒ§ÁÕ·Ñ¡ÉзÕè¨ÐªèÇ¡ÃеØ鹡ÒÃäËÅ
àÇÕ¹¢Í§àÅ×Í´áÅТ³Ðà´ÕÂǡѹ¤ÃÕÁ·Õèãªé¨Ð«ÖÁ«ÒºÅ§ÊÙè¼ÔÇÍÂèÒ§àµçÁ·Õèâ´Â
¤ÃÕÁ¹Ç´Ë¹éÒ¨ÐÍØ´Áä»´éÇÂÊèǹ¼ÊÁ¨Ò¡ä¢èÁØ¡ãµé·ÐàÅ ·Õè¨ÐªèÇÂãËé¼ÔÇ
¡ÃШèÒ§ãÊ ÊÒÃÊ¡Ñ´¨Ò¡ÁйÒÇ·ÓãËé¼ÔÇÃÙéÊÖ¡¡ÃлÃÕé¡ÃÐà»ÃèÒ ªÒà¢ÕÂǪèÇÂ
µè͵éÒ¹ÊÒÃ͹ØÁÙÅÍÔÊÃÐ áÅЧҷÕ軡»éͧ¼ÔǢͧ¤Ø³áÅзÓãËé¼ÔǹØèÁªØèÁª×è¹

 


Treat:
Jasmine Hydrating Masque
  Moisturize:
Pearl Moisturizing Cream

¨ÑÊÁÔ¹äÎà´ÃµµÔé§à¨ÅÁÒÊì¡ ÁÕÊèǹ¼ÊÁ¢Í§â¤Å¹ÊÕà¢ÕÂǨҡ
»ÃÐà·È½ÃÑè§àÈÊ·Õè¨ÐªèÇ»Åͺ»ÃÐâÅÁ¼ÔǢͧ¤Ø³ãËéªØèÁª×鹨ҡ
áÃè¸ÒµØáÅÐÁÕÁÍÂÃìà¨ÍÃìäôìà«ÍÃì·ÕèãËé»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÊÙ§·ÕèÁÕÍÂÙèã¹
â¤Å¹ÊÕà¢ÕÂÇ ÍÕ¡·Ñ駡ÅÔè¹ËÍÁ¢Í§´Í¡äÁé¨Ð·ÓãËé¤Ø³ÃÙéÊÖ¡¼è͹¤ÅÒÂ

 

 

 

´ÙáżÔÇ¢Ñ鹵͹ÊØ´·éÒ´éÇÂà¾ÔÅÃì ÁÍÂÃìà¨ÍÃìäôì«Ô觤ÃÕÁ ·Õè¨Ð·ÓãËé¼ÔǢͧ
¤Ø³´Ùà»Å觻ÅÑè§áÅСÃШèÒ§ãÊ¡ÅÔè¹ËÍÁÍÂèÒ§àºÒæ¢Í§àÅÁ͹¨ÐªèǼè͹
¤ÅÒ¼ÔÇáÅШԵ㨢ͧ¤Ø³ ¢³Ð·Õè¤ÇÒÁªØèÁª×蹨ҡÍâÃàÇÃèÒáÅÐÊÒÃÊ¡Ñ´¨Ò¡
ä¢èÁØ¡¨ÐªèÇÂãËé¼ÔÇ´ÙÊÇèÒ§ÁÕ¹éÓÁÕ¹ÇÅ áÅÐÊÒÃÊ¡Ñ´¨Ò¡ÃÒ¡¢Í§ Pueraria
Mirifica ·ÕèÍØ´Áä»´éÇÂÊÒõè͵éҹ͹ØÁÙÅÍÔÊÃÐáÅÐà»ç¹ÊÒøÃÃÁªÒµÔ
·Õèä´é¨Ò¡¾×ª·ÕèªèÇ¡ÃЪѺ¼ÔǢͧ¤Ø³