About us

 

Retreat on Vitayu was renovated starting in 2010 and completed at the end of 2011. The project was an attempt to experiment with designs incorporating natural building materials into indoor interiors. We tried to control the natural elements in a “clean” looking way. We also took the challenge to design the spa in the most unconventional way, eliminating typical Thai design elements, while offering Thai treatments in the spa menu. We have in mind to offer our patrons the chances to enjoy different signature spa treatment experiences. Our patrons will get to enjoy innovative spa treatment and products that were designed by Pan Puri and Puri Alchemy.  Our special treatment menu is always changing, so patrons can choose from among the treatment varieties to experience at different occasions of their visit. These treatments have their own unique benefits that are catered to different needs.

ÃÕ·ÃÕµ Í͹ ÇÔ·ÂØ ä´éàÃÔèÁ·Ó¡ÒáèÍÊÃéÒ§¢Öé¹µÑé§áµè»Õ 2010 áÅÐÊÃéÒ§áÅéÇàÊÃç¨ã¹»Õ 2011 â¤Ã§¡ÒùÕéÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´ÃÔàÃÔèÁâ´ÂµÑé§ã¨¹ÓÇÑÊ´Ø·Õèà»ç¹µÑÇá·¹¢Í§
¸ÃÃÁªÒµÔà¢éÒÁÒà»ç¹ËÅѡ㹡ÒÃÍ͡ẺáÅе¡áµè§ÀÒÂã¹à¾×èÍãËé¡ÅÁ¡Å×¹à»ç¹Ë¹Öè§à´ÕÂǡѹàÃÒ¾ÂÒÂÒÁ¹Óͧ¤ì»ÃСͺµèÒ§æ¢Í§¸ÃÃÁªÒµÔÁҨѴ
áµè§ãËé´ÙÊÐÍÒ´µÒ áÅÐÊÔ觷Õè·éÒ·ÒÂÍÕ¡ÊÔè§Ë¹Ö觤×Í¡ÒÃÍ͡ẺãËéÁÕÃٻẺ·ÕèᵡµèÒ§¨Ò¡Ê»Ò·ÑèÇæä» â´ÂźÃٻẺʻҷÕèÁÕÀÒ¾Åѡɳì¤ÇÒÁà»ç¹ä·Â áµèÂѧ¤§ÁÕ·ÃÕ·àÁé¹·ì¡ÒùǴẺä·ÂãËéàÅ×Í¡ã¹àÁ¹Ù¢Í§Ê»ÒàÃÒµÑé§ã¨¹ÓàʹͷÃÕ·àÁé¹·ì·Õèâ´´à´è¹áÅÐÁÕ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂà¾×èÍãËé¼Ùéà¢éÒÁÒãªéºÃÔ¡ÒÃä´é
à¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹¡Ñº»ÃÐʺ¡Òóì·ÕèᵡµèÒ§¡Ñ¹ä» â´Â¨Ð¹Óàʹ͹Çѵ¡ÃÃÁãËÁèæ¢Í§·ÃÕ·àÁé¹·ìáÅмÅÔµÀѳ±ìʻҷÕèä´éÃѺ¡ÒÃÍ͡Ẻâ´Â Pan Puri áÅÐ
Puri Alchemy ·ÃÕ·àÁé¹·ìã¹àÁ¹Ù¨ÐÁÕ¡ÒûÃѺà»ÅÕè¹ÍÂèÒ§ÊÁèÓàÊÁÍà¾×èÍãËé¼ÙéãªéºÃÔ¡ÒÃÊÒÁÒöàÅ×Í¡ÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì·ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂã¹áµèÅФÃÑ駷ÕèÁÒãªé
ºÃÔ¡Òà áÅÐ ã¹áµèÅзÃÕ·àÁé¹·ì¨Ð¶Ù¡Í͡ẺãËéÁÕ»ÃÐ⪹ìáÅФÇÒÁ¾ÔàÈÉ੾ÒÐà¾×èÍãËéµÃ§µÒÁ¤ÇÒÁµéͧ¡Òâͧ¼ÙéÁÒãªéºÃÔ¡ÒÃ