Welcome...
   

Recommended


:: Walnut or Pearl Body Scrub + Steam + Oil Massage à»ç¹¡ÒâѴ¼ÔÇ´éÇÂàÁç´ÇÍŹѷËÃ×ͼ§ÁØ¡+
ͺ¼ÔÇ´éÇÂä͹éÓ + ¹Ç´¹éÓÁѹÍâÃÁèÒ


:: Oil Massage with Thai herbal compress**
¡ÒùǴÍâÃÁèҡѺÅÙ¡»ÃФº

Read more >>


 
Retreat on Vitayu is a place of serenity. We use brick, wood, grass and rock as design themes when building the establishment. The foot massage room features four waterfalls built for sound therapy that bring unique treatment experience to its patrons. This adds another dimension to the foot massaging experience.

ÃÕ·ÃÕµ Í͹ ÇÔ·ÂØ ¤×Í·ÕèáË觤ÇÒÁà§ÕºʧºáÅÐ
»ÅÍ´â»Ãè§ àÃÒãªéÍÔ° äÁé Ë­éÒáÅÐËÔ¹à»ç¹ËÑÇã¨ËÅÑ¡
㹡ÒÃÍ͡Ẻ Ëéͧ¹Ç´à·éÒÁÕ¤ÇÒÁâ´´à´è¹â´Â¶Ù¡
ÊÃéÒ§ãËéÁÕ¡Óᾧ¹éÓµ¡¶Ö§ 4 Íѹà¾×èÍãËéàÊÕ§¢Í§¹éÓ
ªèÇÂ㹡ÒúӺѴ ¼ÙéãªéºÃÔ¡ÒèÐä´éÃѺ»ÃÐʺ¡Òóì
·Õè¾ÔàÈÉ